Atheneum Campus Kompas te Wetteren Atheneum Campus Kompas te Wetteren Atheneum Campus Kompas te Wetteren Atheneum Campus Kompas te Wetteren

Campus Kompas Koninklijk Atheneum
Tel.: 09/365.60.60
Fax: 09/365.60.61
atheneum@campuskompas.be

Pedagogiosch project

Het Pedagogisch Project van het GO! is een project dat vooral gefundeerd is op neutraliteit en actief pluralisme. Het beantwoordt ook aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aan de Verklaring van de Rechten van het Kind. Het biedt iedereen kansen op een optimale ontplooiing van zijn of haar talenten en is steeds gericht op de totale ontwikkeling van het individu. Daarbij wordt extra aandacht geschonken aan de vorming van een kritische en creatieve houding tegenover mens, natuur en samenleving.

Het Pedagogisch Project berust op zeven pijlers:

Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.

Mensen die onvoldoende zelfvertrouwen hebben, zijn vaak gefrustreerd en angstig. Ze zijn bang voor alles wat afwijkt van de norm, voor alles wat nieuw of anders is. Ze vormen een zwakke prooi voor volksmenners en laten zich al te snel op sleeptouw nemen door allerhande charlatans en leidersfiguren. Het GO! wil kinderen en jongeren daarom zelfstandig leren denken en beslissingen nemen.


Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.

Onze samenleving krijgt gaandeweg een meer multicultureel karakter, maar niet iedereen onderkent de verrijking die daarmee gepaard gaat. Vaak leidt een slecht begrepen beveiliging van de eigen identiteit dan ook tot het hanteren van vooroordelen of eng radicalisme.

De vrijheid van meningsuiting maakt het bovendien mogelijk dat aanhangers van extreme visies minder kritisch ingestelde mensen kunnen manipuleren met gestroomlijnde vooroordelen om de maatschappelijke orde naar hun hand te zetten.

Vooroordelen zijn pijnlijk. Om ze te bestrijden is in de opvoeding van onze jeugd een fundamentele basis van open sociale bewogenheid een absolute prioriteit.

Het GO! leert kinderen en jongeren hoe ze vooroordelen van feiten kunnen onderscheiden, zodat ze zich niet laten misleiden door als waarheid vermomde leugens.


Mondig zijn, zodat men zijn ideeŽn voor de medemens helder en juist kan vertolken.

Wie iets te zeggen wil hebben, moet zich behoorlijk leren uitdrukken. In de scholen van het GO! leren kinderen en jongeren dan ook voor zichzelf en anderen op te komen en hun eigen standpunten te verdedigen.


Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming.

Een getuigschrift of diploma behalen is in het GO! geen doel op zichzelf, maar een middel om toegang te krijgen tot verdere studie of tot een bepaald beroep. Ons ideaal is mensen te vormen die zich hun leven lang verder blijven vervolmaken en die voortdurend nieuwe kennis willen opdoen. De school geeft de aanzet tot die intellectuele nieuwsgierigheid, die ervoor zorgt dat mensen niet uitgeblust en hopeloos achterop raken.


Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.

Kennisoverdracht is maar een van de doelstellingen van het GO!. Wij zijn er immers niet op uit onverschillige bollebozen af te leveren. In het leven van een mens vervult ook het gevoel een belangrijke rol en daarom moeten kinderen positief leren omgaan met hun eigen emoties en die van anderen. De ontwikkeling van het geweten, van een rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel, krijgt in het GO! dan ook de volle aandacht.


Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.

Het is een gevaarlijke illusie te denken dat iedereen bij zijn geboorte dezelfde kansen heeft en dus ook het lot beschoren krijgt dat hij of zij verdient. In werkelijkheid krijgen sommige mensen alles op een gouden schoteltje aangeboden, terwijl anderen moeten vechten voor een menswaardig bestaan. Het GO! probeert die ongelijkheden weliswaar te corrigeren, maar schermt zijn leerlingen toch niet af van de sociale werkelijkheid. Wij willen kinderen en jongeren geen rad voor ogen draaien, maar hen integendeel leren op te komen voor de Rechten van de Mens, voor de democratie en voor meer sociale rechtvaardigheid.


De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

Alle scholen van het GO! zijn scholen waarin jongens ťn meisjes toegang hebben tot elke studierichting. Zo beleeft het GO! al jaren de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Toch worden we in de praktijk nog geregeld geconfronteerd met verdoken vormen van discriminatie, zowel in de samenleving als binnen de schoolmuren. Het volstaat het aantal vrouwen in ons parlement of het aantal vrouwelijke topfunctionarissen te tellen om in te zien dat de door de wet voorgeschreven gelijkwaardigheid in de praktijk nog lang geen werkelijkheid is geworden. Een nieuwe uitdaging voor het GO!.

Top